General Information


Postal Adress

Department of Complexity Science and Engineering
Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo Kiban-tou
5-1-5 Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba 277-8561, Japan

Phone Number

+81-4-7136-xxxx
+81-4-7136-3959(secretary)


Department member (2020.4.1)

Head of Department: Ichiro Yoshikawa

Full-time member

 Professor
  Takeshi Imamura, Masato Okada, Hiroshi Kori,
  Hiroyuki Shinoda, Kouji Shinohara, Masashi Sugiyama,
  Yuichi Takase, Akinao Nose, Ichiro Yoshikawa
 Associate Professor
 Akira Ejiri, Ryota Kobayashi, Takehiko Sasaki, Yasutoshi Makino
 Lecturer
 Yuki Izumida, Hiroshi Kohsaka, Naoto Tsujii, Junya Honda, Naoto Yokoya, Kazuo Yoshioka
 Research Associate
 Naoki Sato
 Project Research Associate
 Masahiro Fujiwara, Yasuaki Kobayashi
 Secretary
 Eriko Watanabe

Adjunct member

 Professor
 Ryotaro Arita, Seiji Sugita
 Associate Professor
 Michiaki Inomoto, Issei Sato, Hideaki Miyamoto
 Project Associate Professor
 Kozo Okazaki
 

Cooperative memeber

 Professor
 Satoshi Ohdachi, Manabu Tanifuji,
 Yasushi Todo, Tomoki Fukai, Shigeyoshi Fujisawa
 Associate Professor
 Satoshi Tanaka