General Information


Postal Adress

Department of Complexity Science and Engineering
Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo Kiban-tou
5-1-5 Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba 277-8561, Japan

Phone Number

+81-4-7136-xxxx
+81-4-7136-3959(secretary)


Department member (2019.1.1)

Head of Department: Ichiro Yoshikawa

Full-time member

 Professor
  Takeshi Imamura, Masato Okada, Hiroshi Kori,
  Koichirou Saiki, Hiroyuki Shinoda, Masashi Sugiyama,
  Yuichi Takase, Akinao Nose, Ichiro Yoshikawa
 Associate Professor
 Michiaki Inomoto, Akira Ejiri, Takehiko Sasaki, Yasutoshi Makino
 Lecturer
 Issei Sato, Hiroshi Kohsaka, Naoto Tsujii, Junya Honda, Kazuo Yoshioka
 Research Associate
 Yonghao Yue, Seiji Obata, Naoto Tsujii
 Project Research Associate
 Masahiro Fujiwara, Yasuaki Kobayashi
 Secretary
 Miho Orihara

Adjunct member

 Professor
 Seiji Sugita
 Associate Professor
 Noboru Kunihiro, Hideaki Miyamoto
 Project Associate Professor
 Kozo Okazaki
 

Cooperative memeber

 Professor
 Ryotaro Arita, Satoshi Ohdachi, Tomoki Fukai, Manabu Tanifuji, Yasushi Todo
 Associate Professor
 Satoshi Tanaka