General Information


Postal Adress

Department of Complexity Science and Engineering
Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo Kiban-tou
5-1-5 Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba 277-8561, Japan

Phone Number

+81-4-7136-xxxx
+81-4-7136-3959(secretary)


Department member (2019.5.1)

Head of Department: Yuichi Takase

Full-time member

 Professor
  Takeshi Imamura, Masato Okada, Hiroshi Kori,
  Hiroyuki Shinoda, Masashi Sugiyama, Yuichi Takase,
  Akinao Nose, Ichiro Yoshikawa
 Associate Professor
 Michiaki Inomoto, Akira Ejiri, Takehiko Sasaki, Yasutoshi Makino
 Lecturer
 Yuki Izumida, Issei Sato, Hiroshi Kohsaka, Naoto Tsujii, Junya Honda, Kazuo Yoshioka
 Research Associate
 Yasuhiko Igarashi
 Project Research Associate
 Masahiro Fujiwara, Yasuaki Kobayashi
 Secretary
 Miho Orihara, Eriko Watanabe

Adjunct member

 Professor
 Seiji Sugita
 Associate Professor
 Hideaki Miyamoto
 Project Associate Professor
 Kozo Okazaki
 

Cooperative memeber

 Professor
 Ryotaro Arita, Satoshi Ohdachi, Manabu Tanifuji,
 Yasushi Todo, Tomoki Fukai, Shigeyoshi Fujisawa
 Associate Professor
 Satoshi Tanaka