General Information


Postal Adress

Department of Complexity Science and Engineering
Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo Kiban-tou
5-1-5 Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba 277-8561, Japan

Phone Number

+81-4-7136-xxxx
+81-4-7136-3959(secretary)


Department member (2017.4.1)

Head of Department: Koichirou Saiki

Full-time member

 Professor
  Takeshi Imamura, Masato Okada,Koichirou Saiki,
  Hiroyuki Shinoda, Masashi Sugiyama, Yuichi Takase,
  Akinao Nose, Hirosuke Yamamoto, Ichiro Yoshikawa
 Associate Professor
 Michiaki Inomoto, Akira Ejiri. Noboru Kunihiro, Takehiko Sasaki, Yasutoshi Makino
 Lecturer
 Hiroshi Kohsaka, Issei Sato, Junya Honda, Kazuo Yoshioka
 Research Associate
 Yonghao Yue, Seiji Obata, Naoto Tsujii
 Project Research Associate
 Akihito Noda, Keisuke Hasegawa, Gang Niu
 Secretary
 Miho Orihara

Adjunct member

 Professor
 Seiji Sugita, Eiichi Tajika
 Associate Professor
 Hideaki Miyamoto
 Project Associate Professor
 Kozo Okazaki
 

Cooperative memeber

 Professor
 Ryotaro Arita, Manabu Tanifuji, Tomoki Fukai, Yasushi Todo
 Associate Professor
 Satoshi Tanaka, Satoshi Ohdachi